THÁCH 16 | TẮM BỘT (Phở, Thảo, Ginô Tống, Lục Anh & Hòa Minzy)